Image Image Image Image Image

Nuttige info

Infofolder:

Bemalingen, wat met het water – Aquafin (klik hier)

De heffing van toepassing op bronbemalingen wordt opgesplitst in de heffing op de winning van grondwater (oppompen) en de heffing op de waterverontreiniging (lozen).

 

De heffing op de winning van grondwater (oppompen)

Indien de bronbemaling:

  • technisch noodzakelijk is voor de uitvoering van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
  • nodig is voor de uitbating van tunnels voor openbare wegen en/of het openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
  • nodig is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden. In dit geval moet een hydrologisch attest van een erkend milieudeskundige in de discipline “grondwater” die noodzaak aantonen. Dit attest moet u vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen;

ben je geen heffing verschuldigd voor het opgepompte grondwater.

Als je niet onder de bovenvermelde punten valt, bereken dan hier de heffing voor het oppompen van grondwater.

De heffing op de waterverontreiniging (lozen van grondwater)

Met behulp van deze beslissingsboom kan u bepalen of u een heffing voor het lozen van grondwater afkomstig van een bronbemaling verschuldigd bent:

Heffing voor het lozen van grondwater afkomstig van een bronbemaling verschuldigd?

Aandachtspunten:

  • Het lozen van bemalingswater op oppervlaktewater (bv. gracht, kunstmatige afvoer voor hemelwater…) is steeds vrijgesteld van de heffing op waterverontreiniging.
  • Enkel met een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin mag je grondwater uit bronbemalingen lozen op de openbare riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bereken hier de heffing op de waterverontreiniging.

Hoe je aangifte indienen?

Als je bronbemaling heffingsplichtig is, moet je je aangifte voor 15 maart van elk heffingsjaar bij de VMM indienen.

Vul het aangifteformulier in

 

In je aangifte vul je minstens in:

  • de identificatie van de heffingsplichtige (vragen 1 tot en met 4);
  • de gegevens van de hoofdactiviteit (sector 58, vragen 7 en 8);
  • de gegevens over de lozingsplaats (vraag 9);
  • de waterbalans (grondwatergegevens, vragen 14 tot en met 17).

Bekijk een voorbeeld van een ingevulde aangifte.