Image Image Image Image Image

Nuttige info

Lozen van bemalingswater

zie website Aquafin (klik hier)

De te volgen stappen alvorens een bemaling aan te vragen op de riolering zijn:

STAP 1: beperken/retour
STAP 2: hergebruiken
STAP 3: lozen op waterloop
STAP 4: lozen in riool

  • Voor stap 1, 2 en 3 moet er GEEN TOELATING gevraagd worden aan Aquafin en hoef je bijgevolg dus ook GEEN VERGOEDING aan Aquafin te betalen.
  • Voor stap 4 moet er enkel een TOELATING (+ VERGOEDING) gevraagd worden aan Aquafin indien er geloosd wordt op een afvalwaterafvoer die aangesloten is op één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien er geloosd wordt op een regenwaterafvoer hoeft dit NIET!

Alternatieven voor het lozen van bemalingswater

Beperken/retour/infiltratie

Bemalingswater moet dus zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding.

Lozen op een waterloop/regenwaterafvoer

Is infiltratie om technische redenen niet haalbaar? Dan wordt het bemalingswater best afgeleid naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Neem in dat geval contact op met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder.

Lozen op de riolering

Het mag tot 10m³/u

Bij het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel via een bronbemaling, ben je verplicht het opgepompte grondwater te laten infiltreren buiten de onttrekkingszone of te lozen op een riool voor regenwaterafvoer. Zo kan dit water terug de natuur in.

Als deze opties technisch niet mogelijk zijn, mag je het opgepompte water lozen op de openbare riolering. Hier moet je wel rekening houden met een kritische waarde van 10m³/u. Zolang dit debiet niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering toegestaan.

Debiet van meer dan 10m³/u

Pomp je meer dan 10m³/u op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt gekregen. De hoeveelheid en samenstelling van het bemalingswater kunnen namelijk zorgen voor problemen in het waterzuiveringsproces. Een waterzuiveringsinstallatie kan bepaalde zuiveringsnormen niet halen, er kan uitspoeling van slib ontstaan, aanzanding in de riolering of overstorten kunnen in werking treden.

Aquafin onderzoekt elke aanvraag afzonderlijk om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioolstelsel en op het zuiveringsproces. Op basis hiervan berekent Aquafin de vergoeding die aan de lozer zal worden doorgerekend. Lozingen van meer dan 10 m³/u zijn bovendien onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging. De Vlaamse Milieumaatschappij bepaalt en int deze heffing. De vergoeding die Aquafin aanrekent, wordt in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing. Er wordt geen heffing gevestigd indien de heffingsplichtige deze vergoeding volledig heeft betaald.