Image Image Image Image Image

Milieuvergunning

Wat?

  • Wie bij bouwwerken bronbemaling nodig heeft voor ondergrondse constructies zoals funderingen, een kelder, bouwputten, mestputten, … moet dit steeds melden aan de milieudienst van de gemeente waar de werken zullen uitgevoerd worden of aan departement omgeving.
  • Je moet dus niet enkel zorgen voor een stedenbouwkundige vergunning; het opstarten van een tijdelijke bronbemaling valt ook onder de Vlarem-meldingsplicht. Dit wil zeggen dat je vóór de werken van start gaan en de bronbemaling geplaatst wordt, een melding van een milieuklasse 3 of zelfs een aanvraag milieuvergunning klasse 2 moet doen via het omgevingsloket.
  • Volgens de milieuwetgeving moet het opgepompte water, als dit op de locatie technisch niet mogelijk is, zoveel mogelijk in de grond worden gebracht buiten de bemalingszone. Hiervoor kan je gebruik maken van putten, vijvers, bekkens of grachten.
  • Als dit niet mogelijk is, moet het water zoveel mogelijk in openbare of private beken, waterlopen of grachten geloosd worden.
  • Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering.

Voorwaarden

  • Bij volumes hoger dan 10m³/u mag er in geen geval geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie tenzij je de uitdrukkelijke schriftelijke toelating hebt van Aquafin (= exploitant van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie).
  • Elke lozing van het opgepompte grondwater mag nooit waterlast voor derden veroorzaken.

Tijdelijke bronbemaling

Waar je vroeger bij het indienen van een aanvraag meteen de dag nadien kon starten met de werken, moet je vanaf 03 november 2020 rekening houden met een doorlooptijd van 20 dagen.
Gedurende deze termijn beslist het college van burgemeester en schepenen of departement omgeving akte te nemen van de melding.
Bovendien wordt de beslissingstermijn een vervaltermijn!
Als de overheid geen of niet tijdig een beslissing neemt, hoeft de aannemer niet langer te wachten …

Tegelijkertijd met de stilzwijgende aktename wordt dan een pdf gecreëerd die de melder op een gele affiche A2 formaat moet aanplakken.
Van zodra de aanplakking is uitgevoerd én de datum van aanplakking gemeld werd op het loket, mogen de gemelde handelingen uitgevoerd worden.

De overheid kan ook bijzondere voorwaarden opleggen waarmee de exploitant rekening moet houden bij het uitvoeren van de werken.

Een aanvraag kan enkel digitaal via het omgevingsloket behandeld worden.
Of voor uw project de vergunningsplicht geldt in plaats van de meldingsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.